spot_img

Duatë të cilat lexohen në Natën e Kadrit

spot_img

Aishja radijallahu anha tregon se ka thënë:

“O i Dërguari i All-llahut, ç’ka mendon sikur unë të dija për një natë se ajo është nata e Kadrit,ç’ka duhet të them unë atë natë?”

Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, i tha:

“Thuaj: “ O Zoti im, Ti je

Zoti i faljes, Ti e do faljen, falmë mua!”

(Allahumme inneke afuwun kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî.)

(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen)

Duaja e cila lexohet në natën e Kadrit

All-llahumme inneke afuvvun tuhibbul-

afve fa’fu anni.

O Zoti im, ti falë shumë dhe e don faljen, andaj më fal edhe mua!

All-llahummekfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlile an men sivak.

O Zot, më kënaq me hallallin Tënd, që të mos i qasem haramit dhe më bën mirësinë Tënde, që të mos jem inevojshëm për askë tjetër pos për Ty!

All-llahumme inni eudhu bike minel heremi vel-keseli vel-magremi vel-me’semi, ve eudhu bike min

adhabin-nari ve fitnetin-nari ve fitnetil-kabri ve adhabil-kabri ve sherri fitnetil-gina ve sherri fitnetil-fakr.

O Zot, kërkoj ndihmën Tënde nga dobësia e pleqërisë, nga përtacia, borxhi dhe mëkati! Zot im, nga Ti mbrojtjekërkoj prej dënimit, prej sprovimit në zjarr, nga sprovat në varr, nga dënimi në varr, nga sprova e keqe e pasurisëdhe nga sprova e keqe e varfërisë!

Ve eudhu bike minel-kasveti vel-gafleti vel-ajleti vez-zil-leti vel-mekeneti, ve eudhu bike minel-fakri velkufri vel-fusuki vesh-shikaki ves-sum’ati ver -rijai ve eudhu bike minel-fakri vel-kufri vel-fusuki vesh-shikaki ves-sum’ati ver

rijai ve eudhu bike mines-samemi vel-bekemi vel-beresi vel-xhununi vel xhuzamive sejjil-eskam.

Zot im, te Ti mbështetem nga ngurtësia e zemrës, nga pakujdesia, varfëria, poshtërimi e mjerimi. Kërkojmbrojtjen Tënde nga varfëria, mosbindja, armiqësia, prezentimi i rremë dhe hipokrizia. Kërkoj mbrojtjen Tëndenga të qenët i shurdhër, të qenët memec, lepra, zgjeba, marrrëzia, dhe të gjitha sëmundjet e shëmtuara!

All-llahumme inna neudhu bike min xhehdil-belai ve derkish-shekai ve suil-kadai ve shematetil-a’da.

O Zot kërkoj mbrojtjen Tënde nga ndonjë fatkeqësi e rëndë, nga mjerimi, goditja e shëmtuar e fatit dhe ngahakmarrja e armiqëve!

All

Allllahumme inni eudhu bike min sherri ma alimtu ve min sherri ma lem a’lem.

O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e asaj që e njoh dhe nga e keqja e asaj që nuk e njoh!

All–llahumme inni eudhu bike min sherri ma amiltu ve min sherri ma lem a’mel.

Zoti im, kërkoj mbrojten Tënde nga ajo që e kam bërë dhe e keqja e asaj që nuk e kam bërë!

All-llahumme inni eudhu bike min dhevali ni’metike ve tehavvu

li afijetike ve fuxhaeti nikmetike ve xhemiisehatik.

O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga ndërprerja e të mirave Tua, ndryshimi i rojës dhe sigurisë Tënde, hakmarrjesTënde të befasishme dhe gjithë mllefit Tënd!

All-llahumme inni eudhu bike minel-hedmi vet-tereddi ve eudhu bike minel-gareki vel-hareki vel heremi,ve eudhu bike en jetehabbetanish-shejtanu indel mevti ve eudhu bike en emute fi sebilike mudbiren, veeudhu bike en emute lediga.

O Zot, kërkoj nga Ti mbrojtje prej asaj që mbi mua të bjerë diç, që të mos rrëzohem, kërkoj mbrojtjen Tënde që tëmos fundosem, që të mos digjem dhe që të mos dobësohem krejtësisht në pleqëri. Kërkoj mbrojtjen Tënde tëmos vdes duke ikur dhe duke ia kthyer shpinën luftës në rrugën Tënde. Nga Ti kërkoj mbrojtje që të mos vdesnga kafshimi i shtazëve helmuese!

All-llahumme inni eudhu bike min munkeratil-ahlaki vel-a’mali ve ehvai vel edva’.

O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga cilësitë e papëlqyeshme, punët e papëlqyeshme, dëshirat e shëmtuara dhesëmundjet e shëmtuara!

All-llahumme inni es’eluke min hajri ma seeleke minhu nebijjuke Muhammedun,

sallall-lahu alejhi ve sel-leme, ve eudhu bike min sherri mesteadheke minhu nebijjuke Muhammedun, sal-lall-lahu alejhi ve sel-leme, ve entel musteanu ve alejkel-belagu ve la havle ve la kuvvete il-la bil-lah.

O Zot, unë kërkoj nga Ti t’më ofrosh nga ajo mirësi, për cilën Ty të është lutur pejgamberi Yt Muhammedi a.s.,ndërsa kërkoj t’më marrësh në mbrojtje nga ajo e keqe, prej cilës ka kërkuar mbrojtje pejgamberi Yt Muhammedi

a.s. Ti je ai prej cilit kërkohet ndihma, prej teje janë të gjitha mjetet, nuk ka asnjë ndryshim as ndihmë pa Allahun!

All-llahumme inni eudhu bike min ilmin la jenfa’, ve kalbin la jahsha, ve duain la jusma’, ve nefsin la

tehsba, eudhu bike min haulail-erba.

O Zot im, kërkoj ndihmën Tënde nga dituria, nga ajo që nuk ka farë dobie, nga zemra që nuk është e devotshme,nga duaja dhe lutja që nuk kanë përgjigje, nga shpirti i pangopur dhe nga këto katër gjërat së bashku!

All-llahummagfirli xhiddi ve hezli ve hatai ve amdi, ve kul-lu dhalike indi.

O Zot, ma fal seriozitetin tim, mahinë time, gabimin tim dhe atë që e bëj qëllimisht, ndërsa të gjitha këto janë nëmua.

All-llahummaksim lena min hashjetike ma tehulu bihi bejnena ve bejne measike ve min taatike ma tubel-liguna bihi xhenneteke ve minel-jakini ma tuhevvinu bihi alejna mesaibed-dunja vel-

ahireti ve metti’nall

llahumme bi esmaina ve ebsarina ve kuvvetina ma ahjejtena vexh’alhul

varise, minna vexh’al se’rena ala

men dhelemena vensurna a;a men adana ve

la texh’al musibetena fi dinina ve la texh’alid

-dunja ekberehemmina ve la meblega ilmina ve la tusel-lit alejna men la jerhamuna.

O Zot, na dhuro aq frikë prej teje, sa të na ndalojë, që të mos gabojmë ndaj Teje, na dhuro aq përulësi ndaj teje,

sa t’na shpiejë në xhenetin tënd, na dhuro aq besim të fortë, sa do t’na lehtësojë vuajtjet e kësaj dhe botës tjetër.

Na furnizo me dëgjim, me shikim dhe fuqi tonën gjersa të zgjasë jeta dhe bën që me këto të mira dhe fuqi tëvdesim. Ti hakmerru kundër atyre që na shkaktojnë padrjetësi, na ndihmo kundër atyre që janë në armiqësi mene. Mos na dhuro fatkeqësi në fenë tonë, mos e bën këtë botë brengën tonë më të madhe as fund të diturisësonë dhe mos ma ngarko ate që nuk do të ketë mëshirë ndaj nesh!

All-llahumme inni es’eluke fi’lel

-hajrati ve terkel-munkerati ve hubbel-mesakini ve idha eredte bi kavminfitneten fe teveffeni gajre meftun.

O Zot, unë të lutem, t’më ndihmosh, të kryej vepra të mira, të largohem nga veprat e këqia, t’i nderoj të varfërit,

ndërsa kur të

dëshirosh që botën ta flakësh në sprovë, që t’më pranosh mua afër vetes Tënde pa sprova!

All-llahumme ahsin akibetena fil-umuri kul-liha ve exhirna min hizjid-dunja ve adhabil-ahire.

O Zot, na dhuro pasojë të bukur në të gjitha punët tona dhe na fsheh nga turpi i kësaj bote dhe dënimi i botëstjetër!

All-

llahumme inni es’eluke en tubarike li fi sem’i ve fi besari ve fi ruhi ve fi halki ve fi huluki ve fi ehli ve fi

mahjaje ve fi memati ve fi ameli, All-

llahumme ve tekabbel hasenati ve es’eluked

-derexhatil-ula minel-xhenneti, amin.

O Zot, unë të lutem, t’më dhurosh bekim në dëgjimin tim, në shikimin tim, në shpirtin tim, në trupin tim, në cilësinëdhe karakterin tim, në familjen time, në jetën time, në vdekjen time dhe tërë punën time. O Zoti im, m’i pr

anoveprat e mia të mira dhe më dhuro nga Ti nivelet e larta të parajsës! Më plotëso lutjen, o Zot!

All-

lahummexh’alni saburen vexh’alni shukuren vexh’alni fi ajni sagiren ve fi a’junin

-nasi kebira.

O Zot, bën që të jem i përmbajtur, bën që të jem mirënjohës, bën që në sytë e mi të jem i vogël, ndërsa në sytë ebotës i madh!

All-

llahumme a’tini imanen la jerted

du ve jekinen lejse ba’dehu kufrun ve rahmeten enalu biha sherefe

kerametike fid-dunja vel-ahire.

O Zot, më dhuro besim, që nuk luhatet dot, më dhuro bindje, pas cilës nuk ka mosbesim dhe më dhuro mëshirë,me cilën do ta arrij famën e respektit tënd në këtë dhe në botën tjetër!

All-llahumme tahhir kalbi minen-nifaki ve ameli miner-rijai ve lisani minel-kedhib ve ajni minel-hijaneti, feinneke ta

’lemu hainetel

a’juni ve ma tuhfi

-sudur.

O Zot, pastroje zemrën time nga hipokrizia, pastro punën time nga paraqitja e rreme, gjuhën time nga gënjeshtra,syrin tim nga shikimi i fshehur, ngase Ti din për çdo shikim të fshehur dhe gjithë çka fshehim në zemër!

All-llahummagfir lil-

mu’minine vel

mu’minati vel

-muslimine vel-muslimati ve aslihhum ve aslih dhate

bejnihim ve el-

lif bejne kulubihim vexh’al fi kulubihimul

-imane vel-hikmete ve seb-

bit’hum ala mil

-leti

resulike ve evzi’hum en jeshkuru ni’metekel

-let

i en’amte alejhim ve en jufu bi ahdikel

ledhi ahedtehumalejhi vansurhum ala aduvvike ve aduvvihim, ilahel-halki, subhaneke la ilahe gajruk. 54

O Zot, fali besimtarët dhe besimtaret, muslimanët dhe muslimanet, përmirëso ata dhe përmirëso raportet e tyrereciproke, miqësoi zemrat e tyre, dhuro në zemrat e tyre besim dhe urtësi dhe bëni të vendosur në fênë ePejgamberit Tënd. I frymëzo ata që të jenë mirënjohës për të mirat Tua, që ua ke dhuruar dhe ta përmbushinpremtimin që ta kanë dhënë. Ndihmoju atyre kundër armiqëve tu dhe të tyre, o Zot i të gjitha krijesave, lavdëruarqofsh, nuk ka zot tjetër pos Teje!

All-llahumme inni eudhu bike en ushrike bike ve ene a’lemu ve estagfiruke li ma la a’lem.

O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde që, duke mos qenë i vetëdishëm, të përshkruaj ndonjë shok, ndërsa kërkoj faljeedhe për atë që nuk di!

Subhanekell-llahumme ve bi hamdike la ilahe il-la ente estagfiruke ve etubu ilejk.

Lavdëruar qoftë Allahu, Zot ynë, dhe falënderuar qoftë ai! Nuk ka zot pos Tij! Prej Tij falje kërkoj dhe Atij ipendohem e drejtohem.

Aishja radijallahu anha tregon se ka thënë:

“O i Dërguari i All-llahut, ç’ka mendon sikur unë të dija për një natë se ajo është nata e Kadrit,ç’ka duhet të them unë atë natë?”

Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, i tha:

“Thuaj: “ O Zoti im, Ti je

Zoti i faljes, Ti e do faljen, falmë mua!”

(Allahumme inneke afuwun kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî.)

(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen)

Duaja e cila lexohet në natën e Kadrit

All-llahumme inneke afuvvun tuhibbul-

afve fa’fu anni.

O Zoti im, ti falë shumë dhe e don faljen, andaj më fal edhe mua!

All-llahummekfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlile an men sivak.

O Zot, më kënaq me hallallin Tënd, që të mos i qasem haramit dhe më bën mirësinë Tënde, që të mos jem inevojshëm për askë tjetër pos për Ty!

All-llahumme inni eudhu bike minel heremi vel-keseli vel-magremi vel-me’semi, ve eudhu bike min

adhabin-nari ve fitnetin-nari ve fitnetil-kabri ve adhabil-kabri ve sherri fitnetil-gina ve sherri fitnetil-fakr.

O Zot, kërkoj ndihmën Tënde nga dobësia e pleqërisë, nga përtacia, borxhi dhe mëkati! Zot im, nga Ti mbrojtjekërkoj prej dënimit, prej sprovimit në zjarr, nga sprovat në varr, nga dënimi në varr, nga sprova e keqe e pasurisëdhe nga sprova e keqe e varfërisë!

Ve eudhu bike minel-kasveti vel-gafleti vel-ajleti vez-zil-leti vel-mekeneti, ve eudhu bike minel-fakri velkufri vel-fusuki vesh-shikaki ves-sum’ati ver -rijai ve eudhu bike minel-fakri vel-kufri vel-fusuki vesh-shikaki ves-sum’ati ver

rijai ve eudhu bike mines-samemi vel-bekemi vel-beresi vel-xhununi vel xhuzamive sejjil-eskam.

Zot im, te Ti mbështetem nga ngurtësia e zemrës, nga pakujdesia, varfëria, poshtërimi e mjerimi. Kërkojmbrojtjen Tënde nga varfëria, mosbindja, armiqësia, prezentimi i rremë dhe hipokrizia. Kërkoj mbrojtjen Tëndenga të qenët i shurdhër, të qenët memec, lepra, zgjeba, marrrëzia, dhe të gjitha sëmundjet e shëmtuara!

All-llahumme inna neudhu bike min xhehdil-belai ve derkish-shekai ve suil-kadai ve shematetil-a’da.

O Zot kërkoj mbrojtjen Tënde nga ndonjë fatkeqësi e rëndë, nga mjerimi, goditja e shëmtuar e fatit dhe ngahakmarrja e armiqëve!

All

Allllahumme inni eudhu bike min sherri ma alimtu ve min sherri ma lem a’lem.

O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e asaj që e njoh dhe nga e keqja e asaj që nuk e njoh!

All–llahumme inni eudhu bike min sherri ma amiltu ve min sherri ma lem a’mel.

Zoti im, kërkoj mbrojten Tënde nga ajo që e kam bërë dhe e keqja e asaj që nuk e kam bërë!

All-llahumme inni eudhu bike min dhevali ni’metike ve tehavvu

li afijetike ve fuxhaeti nikmetike ve xhemiisehatik.

O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga ndërprerja e të mirave Tua, ndryshimi i rojës dhe sigurisë Tënde, hakmarrjesTënde të befasishme dhe gjithë mllefit Tënd!

All-llahumme inni eudhu bike minel-hedmi vet-tereddi ve eudhu bike minel-gareki vel-hareki vel heremi,ve eudhu bike en jetehabbetanish-shejtanu indel mevti ve eudhu bike en emute fi sebilike mudbiren, veeudhu bike en emute lediga.

O Zot, kërkoj nga Ti mbrojtje prej asaj që mbi mua të bjerë diç, që të mos rrëzohem, kërkoj mbrojtjen Tënde që tëmos fundosem, që të mos digjem dhe që të mos dobësohem krejtësisht në pleqëri. Kërkoj mbrojtjen Tënde tëmos vdes duke ikur dhe duke ia kthyer shpinën luftës në rrugën Tënde. Nga Ti kërkoj mbrojtje që të mos vdesnga kafshimi i shtazëve helmuese!

All-llahumme inni eudhu bike min munkeratil-ahlaki vel-a’mali ve ehvai vel edva’.

O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga cilësitë e papëlqyeshme, punët e papëlqyeshme, dëshirat e shëmtuara dhesëmundjet e shëmtuara!

All-llahumme inni es’eluke min hajri ma seeleke minhu nebijjuke Muhammedun,

sallall-lahu alejhi ve sel-leme, ve eudhu bike min sherri mesteadheke minhu nebijjuke Muhammedun, sal-lall-lahu alejhi ve sel-leme, ve entel musteanu ve alejkel-belagu ve la havle ve la kuvvete il-la bil-lah.

O Zot, unë kërkoj nga Ti t’më ofrosh nga ajo mirësi, për cilën Ty të është lutur pejgamberi Yt Muhammedi a.s.,ndërsa kërkoj t’më marrësh në mbrojtje nga ajo e keqe, prej cilës ka kërkuar mbrojtje pejgamberi Yt Muhammedi

a.s. Ti je ai prej cilit kërkohet ndihma, prej teje janë të gjitha mjetet, nuk ka asnjë ndryshim as ndihmë pa Allahun!

All-llahumme inni eudhu bike min ilmin la jenfa’, ve kalbin la jahsha, ve duain la jusma’, ve nefsin la

tehsba, eudhu bike min haulail-erba.

O Zot im, kërkoj ndihmën Tënde nga dituria, nga ajo që nuk ka farë dobie, nga zemra që nuk është e devotshme,nga duaja dhe lutja që nuk kanë përgjigje, nga shpirti i pangopur dhe nga këto katër gjërat së bashku!

All-llahummagfirli xhiddi ve hezli ve hatai ve amdi, ve kul-lu dhalike indi.

O Zot, ma fal seriozitetin tim, mahinë time, gabimin tim dhe atë që e bëj qëllimisht, ndërsa të gjitha këto janë nëmua.

All-llahummaksim lena min hashjetike ma tehulu bihi bejnena ve bejne measike ve min taatike ma tubel-liguna bihi xhenneteke ve minel-jakini ma tuhevvinu bihi alejna mesaibed-dunja vel-

ahireti ve metti’nall

llahumme bi esmaina ve ebsarina ve kuvvetina ma ahjejtena vexh’alhul

varise, minna vexh’al se’rena ala

men dhelemena vensurna a;a men adana ve

la texh’al musibetena fi dinina ve la texh’alid

-dunja ekberehemmina ve la meblega ilmina ve la tusel-lit alejna men la jerhamuna.

O Zot, na dhuro aq frikë prej teje, sa të na ndalojë, që të mos gabojmë ndaj Teje, na dhuro aq përulësi ndaj teje,

sa t’na shpiejë në xhenetin tënd, na dhuro aq besim të fortë, sa do t’na lehtësojë vuajtjet e kësaj dhe botës tjetër.

Na furnizo me dëgjim, me shikim dhe fuqi tonën gjersa të zgjasë jeta dhe bën që me këto të mira dhe fuqi tëvdesim. Ti hakmerru kundër atyre që na shkaktojnë padrjetësi, na ndihmo kundër atyre që janë në armiqësi mene. Mos na dhuro fatkeqësi në fenë tonë, mos e bën këtë botë brengën tonë më të madhe as fund të diturisësonë dhe mos ma ngarko ate që nuk do të ketë mëshirë ndaj nesh!

All-llahumme inni es’eluke fi’lel

-hajrati ve terkel-munkerati ve hubbel-mesakini ve idha eredte bi kavminfitneten fe teveffeni gajre meftun.

O Zot, unë të lutem, t’më ndihmosh, të kryej vepra të mira, të largohem nga veprat e këqia, t’i nderoj të varfërit,

ndërsa kur të

dëshirosh që botën ta flakësh në sprovë, që t’më pranosh mua afër vetes Tënde pa sprova!

All-llahumme ahsin akibetena fil-umuri kul-liha ve exhirna min hizjid-dunja ve adhabil-ahire.

O Zot, na dhuro pasojë të bukur në të gjitha punët tona dhe na fsheh nga turpi i kësaj bote dhe dënimi i botëstjetër!

All-

llahumme inni es’eluke en tubarike li fi sem’i ve fi besari ve fi ruhi ve fi halki ve fi huluki ve fi ehli ve fi

mahjaje ve fi memati ve fi ameli, All-

llahumme ve tekabbel hasenati ve es’eluked

-derexhatil-ula minel-xhenneti, amin.

O Zot, unë të lutem, t’më dhurosh bekim në dëgjimin tim, në shikimin tim, në shpirtin tim, në trupin tim, në cilësinëdhe karakterin tim, në familjen time, në jetën time, në vdekjen time dhe tërë punën time. O Zoti im, m’i pr

anoveprat e mia të mira dhe më dhuro nga Ti nivelet e larta të parajsës! Më plotëso lutjen, o Zot!

All-

lahummexh’alni saburen vexh’alni shukuren vexh’alni fi ajni sagiren ve fi a’junin

-nasi kebira.

O Zot, bën që të jem i përmbajtur, bën që të jem mirënjohës, bën që në sytë e mi të jem i vogël, ndërsa në sytë ebotës i madh!

All-

llahumme a’tini imanen la jerted

du ve jekinen lejse ba’dehu kufrun ve rahmeten enalu biha sherefe

kerametike fid-dunja vel-ahire.

O Zot, më dhuro besim, që nuk luhatet dot, më dhuro bindje, pas cilës nuk ka mosbesim dhe më dhuro mëshirë,me cilën do ta arrij famën e respektit tënd në këtë dhe në botën tjetër!

All-llahumme tahhir kalbi minen-nifaki ve ameli miner-rijai ve lisani minel-kedhib ve ajni minel-hijaneti, feinneke ta

’lemu hainetel

a’juni ve ma tuhfi

-sudur.

O Zot, pastroje zemrën time nga hipokrizia, pastro punën time nga paraqitja e rreme, gjuhën time nga gënjeshtra,syrin tim nga shikimi i fshehur, ngase Ti din për çdo shikim të fshehur dhe gjithë çka fshehim në zemër!

All-llahummagfir lil-

mu’minine vel

mu’minati vel

-muslimine vel-muslimati ve aslihhum ve aslih dhate

bejnihim ve el-

lif bejne kulubihim vexh’al fi kulubihimul

-imane vel-hikmete ve seb-

bit’hum ala mil

-leti

resulike ve evzi’hum en jeshkuru ni’metekel

-let

i en’amte alejhim ve en jufu bi ahdikel

ledhi ahedtehumalejhi vansurhum ala aduvvike ve aduvvihim, ilahel-halki, subhaneke la ilahe gajruk. 54

O Zot, fali besimtarët dhe besimtaret, muslimanët dhe muslimanet, përmirëso ata dhe përmirëso raportet e tyrereciproke, miqësoi zemrat e tyre, dhuro në zemrat e tyre besim dhe urtësi dhe bëni të vendosur në fênë ePejgamberit Tënd. I frymëzo ata që të jenë mirënjohës për të mirat Tua, që ua ke dhuruar dhe ta përmbushinpremtimin që ta kanë dhënë. Ndihmoju atyre kundër armiqëve tu dhe të tyre, o Zot i të gjitha krijesave, lavdëruarqofsh, nuk ka zot tjetër pos Teje!

All-llahumme inni eudhu bike en ushrike bike ve ene a’lemu ve estagfiruke li ma la a’lem.

O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde që, duke mos qenë i vetëdishëm, të përshkruaj ndonjë shok, ndërsa kërkoj faljeedhe për atë që nuk di!

Subhanekell-llahumme ve bi hamdike la ilahe il-la ente estagfiruke ve etubu ilejk.

Lavdëruar qoftë Allahu, Zot ynë, dhe falënderuar qoftë ai! Nuk ka zot pos Tij! Prej Tij falje kërkoj dhe Atij ipendohem e drejtohem.

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

NGJARJE TË TJERA

spot_img
spot_img